Prosím pre tlač dokumentu vyplňte formulár a následne použite zelené tlačidlo "Vytlačiť" na spodnej lište formuláru.

Nahlásenie údajov nositeľa práv


Za účelom riadneho a efektívneho výkonu kolektívnej správy práv v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), vrátane rozdelenia a vyplatenia autorských odmien nositeľ práv nahlasuje LITA, autorskej spoločnosti všetky potrebné údaje. Nositeľ práv je povinný vyplniť toto nahlásenie pri prvom nahlásení svojho diela alebo jeho použitia a vždy, keď sa zmenia jeho údaje.

Polia označené * sú povinné.

*Nositeľ práv(1) Zmluvu o zastupovaní s LITA podpísanú:
*Nositeľ práv vypĺňa toto nahlásenie ako:
Pôvodný autor:
Dedičský podiel
autorských práv:

Údaje nositeľa práv:

*Meno:
*Priezvisko:
Titul pred menom:
Rodné priezvisko:
Titul za menom:
Pseudonym:
Pseudonym je verejný:
*Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Štátna príslušnosť:
IČ DPH:
*Telefónne číslo:
*Emailová adresa 1:
*Daňový domicil:
 
(štát, v ktorom daňovník zdaňuje svoje príjmy)
Žiadame Vás o zaslanie daňového domicilu do LITA v prípade, ak máte iný daňový domicil ako Slovensko (dokument na požiadanie vydáva daňový úrad).
*Odmeny žiadam:
(Platí iba pre autorov, ktorí zdaňujú príjmy na Slovensku, nutné podpísať dohodu o nezdaňovaní príjmu nižšie)
Emailová adresa 2:
Webová stránka:

Trvalé bydlisko nositeľa práv:

*Ulica a číslo:
*Mesto:
*PSČ:
*Štát:

Kontaktné bydlisko nositeľa práv, ak je iné ako trvalé bydlisko:

Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Štát:

*Odmeny žiadam vyplatiť:
IBAN:
SWIFT/BIC:
názov banky:
adresa banky:
Hlavné oblasti tvorby autora:

„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“

Fyzická osoba, ktorá nahlasuje svoje osobné údaje (ďalej "dotknutá osoba"), týmto vyhlasuje, že bola oboznámená zo strany LITA s informáciami podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú pre dotknutú osobu prístupné na webovom sídle www.lita.sk, v sekcii Osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje údaje uvedené v nahlásení na spracovanie v informačných systémoch LITA v súvislosti so spravovaním autorských práv podľa autorského zákona.

*Dňa 27.5.2020

      *v 


podpis

(1) Nositeľ práv je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať s autorskými právami k dielu pôvodného autora. Nositeľom práv môže byť (pôvodný) autor, jeho dedičia alebo osoba, ktorá vykonáva autorské práva zo zmluvy.
(2) V prípade, že sa jedná o nositeľa práv, ktorý je dedičom alebo iným nositeľom práv po autorovi a zároveň nemá s LITA podpísanú Zmluvu o zastupovaní, je potrebné doložiť aj dedičské rozhodnutie alebo zmluvu, ktorá potvrdzuje, že je nositeľom práv po autorovi.

Skontrolovať © 2020

Po vyplnení požadovaných údajov, stlačte žlté tlačidlo „Skontrolovať“, ktoré Vás upozorní na chybne vyplnené polia (ktoré treba opraviť).

Následne stlačte zelené tlačidlo „Vytlačiť“.

Dokument "Nahlásenie údajov nositeľa práv" sa vytlačí v 1 kópii, ktorú vlastnoručne podpíšte a odošlite poštou do LITA.

Dokument "Dohoda o nezdaňovaní" sa vytlačí v 2 kópiách, ktoré vlastnoručne podpíšte a odošlite poštou do LITA.