Prosím pre tlač dokumentu vyplňte formulár a následne použite zelené tlačidlo "Vytlačiť" na spodnej lište formuláru.

Nahlásenie údajov nositeľa práv


Za účelom riadneho a efektívneho výkonu kolektívnej správy práv v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), vrátane rozdelenia a vyplatenia autorských odmien nositeľ práv nahlasuje LITA, autorskej spoločnosti všetky potrebné údaje. Nositeľ práv je povinný vyplniť toto nahlásenie pri prvom nahlásení svojho diela alebo jeho použitia a vždy, keď sa zmenia jeho údaje.

Polia označené * sú povinné.

*Nositeľ práv(1) Zmluvu o zastupovaní s LITA podpísanú:
*Nositeľ práv vypĺňa toto nahlásenie ako:
Pôvodný autor:
Dedičský podiel
autorských práv:

Údaje nositeľa práv:

*Meno:
*Priezvisko:
Titul pred menom:
Rodné priezvisko:
Titul za menom:
Pseudonym:
Pseudonym je verejný:
*Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Štátna príslušnosť:
IČ DPH:
*Telefónne číslo:
*Emailová adresa 1:
*Daňový domicil:
 
(štát, v ktorom daňovník zdaňuje svoje príjmy)
Žiadame Vás o zaslanie daňového domicilu do LITA v prípade, ak máte iný daňový domicil ako Slovensko (dokument na požiadanie vydáva daňový úrad).
*Odmeny žiadam:
(Platí iba pre autorov, ktorí zdaňujú príjmy na Slovensku, nutné podpísať dohodu o nezdaňovaní príjmu nižšie)
Emailová adresa 2:
Webová stránka:

Trvalé bydlisko nositeľa práv:

*Ulica a číslo:
*Mesto:
*PSČ:
*Štát:

Kontaktné bydlisko nositeľa práv, ak je iné ako trvalé bydlisko:

Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Štát:

*Odmeny žiadam vyplatiť:
IBAN:
SWIFT/BIC:
názov banky:
adresa banky:
oblasti tvorby autora:
, ,
( , , )
, ( , , )
,
( , , , (autor výtvarnej zložky audiovizuálneho charakteru) )
, ( , , )
( , , , , , , , )

Fyzická osoba, ktorá nahlasuje svoje osobné údaje (ďalej "dotknutá osoba"), týmto vyhlasuje, že bola oboznámená zo strany LITA s informáciami podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú pre dotknutú osobu prístupné na webovom sídle www.lita.sk, v sekcii Osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje údaje uvedené v nahlásení na spracovanie v informačných systémoch LITA v súvislosti so spravovaním autorských práv podľa autorského zákona.

*Dňa 19.7.2019

      *v 


podpis

(1) Nositeľ práv je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať s autorskými právami k dielu pôvodného autora. Nositeľom práv môže byť (pôvodný) autor, jeho dedičia alebo osoba, ktorá vykonáva autorské práva zo zmluvy.
(2) V prípade, že sa jedná o nositeľa práv, ktorý je dedičom alebo iným nositeľom práv po autorovi a zároveň nemá s LITA podpísanú Zmluvu o zastupovaní, je potrebné doložiť aj dedičské rozhodnutie alebo zmluvu, ktorá potvrdzuje, že je nositeľom práv po autorovi.

Skontrolovať © 2019

Formulár prosím vypĺňajte priamo v počítači (nevypĺňajte ho rukou).

Po vyplnení požadovaných údajov, stlačte žlté tlačidlo „Skontrolovať“,
ktoré Vás upozorní na chybne vyplnené polia
(ktoré treba opraviť).

Následne stlačte zelené tlačidlo „Vytlačiť“, a až teraz dokument vytlačte v 2 kópiách, vlastnoručne ich podpíšte a jednu kópiu odošlite poštou do LITA.

V prípade dohody o nezdaňovaní pošlite 2 kópie do LITA.