Prosím pre tlač dokumentu vyplňte formulár a následne použite zelené tlačidlo "Vytlačiť" na spodnej lište formuláru.
Verzia zmluvy: v2019-02
Číslo zmluvy: ZoZ-00000000

Zmluva o zastupovaní nositeľa práv
uzavretá v zmysle ust. §164 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi

LITA, autorská spoločnosť
občianske združenie registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-7923
sídlo: Mozartova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 00420166
DIČ: 2020848027
IČ DPH: SK2020848027
banka: VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX
číslo účtu: SK17 0200 0000 0000 0103 2012
štatutárny zástupca: Mgr. Jana Vozárová, riaditeľka
kontaktný e‐mail: lita@lita.sk
(ďalej len „LITA“)
a
titul pred menom:
titul za menom:
meno:
stredné meno:
priezvisko:
rodné priezvisko:
pseudonym 1:
pseudonym 2:
pseudonym 3:
adresa trvalého pobytu:
adresa:
mesto:
PSČ:
Štát:
korešpondenčná adresa:
adresa:
mesto:
PSČ:
Štát:
dátum narodenia:
miesto narodenia:
štátna príslušnosť:
IČ DPH:
názov banky:
IBAN:
adresa banky:
SWIFT/BIC:
*Daňový domicil:
 
(štát, v ktorom daňovník zdaňuje svoje príjmy)
Žiadame Vás o zaslanie daňového domicilu do LITA v prípade, ak máte iný daňový domicil ako Slovensko (dokument na požiadanie vydáva daňový úrad).
*Odmeny žiadam:
(Platí iba pre autorov, ktorí zdaňujú príjmy na Slovensku, nutné podpísať dohodu o nezdaňovaní príjmu nižšie)
telefón:
email:
Webová stránka:
*Odmeny žiadam vyplatiť:
(ďalej len „Autor“)
Hlavné oblasti tvorby autora:

„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“


„Prosím, označte aspoň jednu rolu v tejto vybranej oblasti tvorby.“

Článok I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi LITA a Autorom/Nositeľom práv pri jeho zastupovaní spoločnosťou LITA. LITA Autora/Nositeľa práv zastupuje pri výkone majetkových autorských práv v rozsahu podľa tejto Zmluvy.

Článok II
Rozsah zastúpenia

1. LITA vykonáva správu povinne kolektívne spravovaných práv podľa ust. § 146 Autorského zákona, na individuálny výkon ktorých Autor/Nositeľ práv nie je oprávnený, a to práv k dielam v rozsahu aktuálneho oprávnenia na výkon kolektívnej správy vydaného Ministerstvom kultúry SR, ktoré je prístupné na web stránke www.lita.sk (ďalej len „Oprávnenie“).
V zmysle ust. § 146 ods. 2 Autorského zákona a v súlade s udeleným Oprávnením LITA uskutočňuje výkon povinne kolektívne spravovaných práv v týchto odboroch kolektívnej správy:
 1. a)výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42 Autorského zákona,
 2. b)výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia podľa § 43 Autorského zákona,
 3. c)výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
 4. d)použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
2. Autor/Nositeľ práv poveruje LITA výkonom majetkových autorských práv, ktoré mu patria v čase uzavretia tejto Zmluvy alebo mu v budúcnosti vzniknú, a to ku všetkým dielam autora. Autor/Nositeľ práv poveruje LITA udeľovaním súhlasu na použitie diel vo svojom mene a na účet Autora/Nositeľa práv, a to najmä nasledovnými spôsobmi použitia:
 1. a)spracovaním diela,
 2. b)spojením diela s iným dielom,
 3. c)zaradením diela do databázy podľa § 131,
 4. d)vyhotovením rozmnoženiny diela,
 5. e)verejným rozširovaním originálu diela alebo rozmnoženiny diela
  1. 1.prevodom vlastníckeho práva,
  2. 2.vypožičaním,
  3. 3.nájmom,
 6. f)uvedením diela na verejnosti
  1. 1.verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
  2. 2.verejným vykonaním diela vo forme
   1. 2.1.živého predvedenia diela,
   2. 2.2.technického predvedenia diela,
  3. 3.verejným prenosom diela vo forme
   1. 3.1.vysielania
   2. 3.2.retransmisie
   3. 3.3.sprístupňovania verejnosti alebo
   4. 3.4.iného spôsobu verejného prenosu;
a to2:
,
 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
3. Poverenie LITA podľa článku II ods. 2 tejto Zmluvy zahŕňa najmä:
 1. -uzatváranie licenčných zmlúv, hromadných licenčných zmlúv, rozšírených hromadných licenčných zmlúv a kolektívnych licenčných zmlúv (ďalej len „Licenčné zmluvy“),
 2. -vyberanie a správu odmien, náhrad odmien, primeraných odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia a vykonávanie ich rozúčtovania medzi autorov/nositeľov práv,
 3. -uskutočňovanie nevyhnutných úkonov v prospech autorov/nositeľov práv v autorskoprávnych veciach v rámci zmierovacích konaní,
 4. -uskutočňovanie nevyhnutných úkonov v prospech autorov/nositeľov práv v mimosúdnom konaní v prípade neoprávnených zásahov do práv autora/nositeľa práv a uzatváranie dohôd o urovnaní,
 5. -uplatňovanie nárokov autorov/nositeľov práv súdnou cestou v prípadoch porušenia podmienok Licenčných zmlúv uzavretých LITA alebo v iných závažných prípadoch hodných osobitného zreteľa, v súlade s Autorským zákonom, a to postupom schváleným Výborom LITA,
 6. -dojednávanie a uzatváranie zmlúv o zastupovaní s tretími osobami; zahŕňa poverenie tretích osôb konať ako ďalší zástupca v rozsahu zastúpenia dohodnutého touto Zmluvou.
4. Autorovi/Nositeľovi práv ostáva zachované právo individuálne udeľovať licencie na nekomerčné účely. Ak Autor/Nositeľ práv toto svoje právo využije, je povinný o tom bezodkladne informovať LITA, a to písomne alebo e-mailom na adresu lita@lita.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať aspoň identifikáciu diela, rozsah udelenej licencie, výhradnosť/nevýhradnosť licencie a identifikáciu používateľa. Ak z dôvodu nesplnenia tejto informačnej povinnosti riadne a včas vznikne LITA škoda, LITA je oprávnená u Autora/Nositeľa práv uplatňovať náhradu takto vzniknutej škody.

Článok III
Vyhlásenie Autora/Nositeľa práv

1. Autor/Nositeľ práv vyhlasuje, že medzi ním a treťou osobou nie je uzavretá žiadna dohoda, ktorá by sa priečila tejto Zmluve. Autor/Nositeľ práv sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s treťou osobou zmluvu, ktorá by odporovala tejto Zmluve alebo jej účelu, predovšetkým neuzavrie žiadnu zmluvu, ktorou by Autor/Nositeľ práv poveril tretiu osobu výkonom majetkových autorských práv uvedených v článku II tejto Zmluvy.
2. Autor/Nositeľ práv vyhlasuje, že je nositeľom majetkových autorských práv, ktorých výkonom poveruje LITA, že mu patria bez akéhokoľvek obmedzenia a uzavretím tejto Zmluvy neporušuje práva tretích osôb, okrem prípadu že by existenciu takýchto práv výslovne LITA písomne oznámil.
3. Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení podľa článku III ods. 1 a 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, Autor/Nositeľ práv zodpovedá za škodu, ktorá LITA vznikla v dôsledku nepravdivosti alebo nesprávnosti takéhoto vyhlásenia.

Článok IV
Práva a povinnosti LITA

1. LITA vykonáva kolektívnu správu majetkových autorských práv k dielam v rozsahu Oprávnenia.
2. LITA sa zaväzuje vykonávať práva, výkonom ktorých bola touto Zmluvou poverená, v záujme a v prospech Autora/Nositeľa práv a s prihliadnutím na záujem všetkých zastupovaných autorov/nositeľov práv, a to za rovnakých nediskriminačných podmienok.
3. LITA je povinná vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou.
4. LITA je oprávnená udeliť bezodplatnú licenciu alebo nevyberať odmenu v prípadoch:
 1. a)použitia diela na humanitárne alebo charitatívne účely,
 2. b)ak by udelenie licencie/výber odmeny bol nehospodárny,
 3. c)výslovnej žiadosti Autora/Nositeľa práv.
V prípadoch uvedených pod písmenami b) a c) je LITA oprávnená od nadobúdateľa licencie požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov.
5. Na účely tejto Zmluvy sa použitiami diela na humanitárne alebo charitatívne účely rozumejú prípady použitia diel v rámci podujatí a iných aktivít uskutočnených s dobročinným cieľom, v spojitosti s ktorými nemá žiadna zainteresovaná fyzická alebo právnická osoba, najmä nadobúdateľ licencie, organizátor podujatia ani iná osoba, ktorá sa na realizácii podujatia/inej aktivity spolupodieľa, priamy ani nepriamy finančný ani obchodný prospech.
6. Na účely tejto Zmluvy sa udelenie odplatnej licencie považuje za nehospodárne, ak náklady súvisiace s udelením licencie prevyšujú výšku odmeny, ktorú možno od nadobúdateľa licencie rozumne požadovať pri zohľadnení všetkých okolností konkrétneho prípadu a zároveň prevyšujú príjmy a výnosy Autora/Nositeľa práv z využitia licencie, ktoré možno rozumne očakávať.

Článok V
Zmena údajov Autora/Nositeľa práv a vzájomná komunikácia

1. Autor/Nositeľ práv sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne oznámiť LITA akúkoľvek zmenu svojich údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.
2. Autor/Nositeľ práv túto zmenu nahlasuje podľa pravidiel zverejnených na web stránke www.lita.sk.
3. Ak Autor/Nositeľ práv neoznámi LITA zmenu svojich údajov, znáša z toho vyplývajúce dôsledky a zaväzuje sa nahradiť dodatočné náklady, ktoré LITA v súvislosti s tým vzniknú.
4. LITA a Autor/Nositeľ práv sa zaväzujú vo vzájomnej komunikácií uprednostniť elektronické prostriedky umožňujúce komunikáciu na diaľku.
5. LITA pri elektronickej komunikácii s Autorom/Nositeľom práv používa e-mailovú adresu Autora/Nositeľa práv uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Autor/Nositeľ práv sa zaväzuje pri elektronickej komunikácii s LITA používať výlučne e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Na zmenu e-mailovej adresy sa vzťahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy.
6. Listová korešpondencia z LITA zaslaná na adresu Autora/Nositeľa práv uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy sa považuje za doručenú tretí deň odo dňa jej odoslania, ak sa nepreukáže inak.

Článok VI
Ochrana osobných údajov

1. Podpisom tejto Zmluvy Autor/Nositeľ práv (ako "dotknutá osoba") vyhlasuje, že bola oboznámená zo strany LITA s informáciami podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú pre dotknutú osobu prístupné na webovom sídle www.lita.sk, v sekcii Osobné údaje.
2. Dotknutá osoba poskytuje údaje na spracovanie v informačných systémoch LITA v súvislosti so spravovaním autorských práv na základe zmluvy uzatvorenej podľa autorského zákona.

Článok VII
Úhrada účelne vynaložených nákladov

1. Vyplácanie odmien, náhrad odmien, primeraných odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia (ďalej len „Odmeny“) pri výkone kolektívnej správy a ich vyúčtovanie sa spravuje ustanoveniami Rozúčtovacieho poriadku LITA, ktorý je prístupný na web stránke www.lita.sk, podľa podmienok a v termínoch tam uvedených.
2. Za vykonávanie činnosti podľa tejto Zmluvy patrí LITA úhrada účelne vynaložených bežných nákladov. Výška účelne vynaložených bežných nákladov sa stanovuje podľa jednotlivých spôsobov použitia diel percentuálnym podielom z vybratých Odmien, a to osobitným rozhodnutím Výboru LITA, prijatým na podklade a v súlade so zásadami výberu, prerozdelenia a vyplatenia odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien, vrátane príjmov z vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody, vybraných LITA, schválenými Valným zhromaždením LITA.
3. V prípade, ak má LITA na žiadosť Autora/Nositeľa práv vykonať činnosť, pri ktorej čiastka podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy zjavne nebude postačovať na krytie účelne vynaložených bežných nákladov, LITA je povinná na skutočnosť zvýšenia nákladov vopred upozorniť Autora/Nositeľa práv. Ak by Autor/Nositeľ práv na vykonaní takej činnosti napriek upozorneniu trval, je povinný uhradiť LITA náklady s ňou spojené.

Článok VIII
Prechod práv a povinností

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania ochrany majetkových autorských práv. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán.
2. V prípade úmrtia Autora/Nositeľa práv alebo zániku Nositeľa práv pokračujú v zmluvnom vzťahu jeho právni nástupcovia, pokiaľ zákon s úmrtím Autora/Nositeľa práv alebo zánikom Nositeľa práv nespája zánik práva vykonávať majetkové autorské práva alebo pokiaľ príslušná licenčná zmluva, prostredníctvom ktorej je udelená výhradná licencia, nevylučuje prechod výkonu majetkových autorských práv na právneho nástupcu nadobúdateľa tejto výhradnej licencie.
3. Až do preukázania dedičských nárokov nie je LITA povinná vyplácať Odmeny nositeľom práv. Inkasované Odmeny zostávajú do tejto doby uložené v prospech nositeľov práv na účte LITA. Nositeľ práv je povinný preukázať LITA prechod práv, ako aj výšku nadobudnutého podielu na autorských právach rozhodnutím o dedičstve alebo inou úradne overenou listinou zakladajúcou oprávnenie k zastupovaniu.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu Zmluvu vypovedať, a to aj bez udania dôvodu, vždy k 31.12. kalendárneho roka, výlučne doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roka. Ak je výpoveď doručená po 30.09. príslušného kalendárneho roka, táto Zmluva stráca platnosť a účinnosť k 31.12. nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Všeobecné poučenie o právach nositeľov práv vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy je sprístupnené na webovej stránke LITA.
3. Všetky zmeny tejto Zmluvy podliehajú vzájomnej dohode Zmluvných strán a sú platné a účinné len pokiaľ boli vyhotovené vo forme písomných dodatkov k Zmluve.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán.
5. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa zrušujú všetky predchádzajúce zmluvy o zastúpení pri výkone kolektívnej správy práv, ktoré Zmluvné strany spolu uzavreli.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivé zmluvné dojednania sú im dostatočne zrozumiteľné a jasné, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, obsah tejto Zmluvy si riadne prečítali, vzájomne si vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnou rukou podpísali.
V Bratislave, dňa
podpis
LITA, autorská spoločnosť
Mgr. Jana Vozárová
riaditelka
V , dňa 27.5.2020
podpis
Autor/Nositeľ práv
Skontrolovať © 2020

Po vyplnení požadovaných údajov, stlačte žlté tlačidlo „Skontrolovať“, ktoré Vás upozorní na chybne vyplnené polia (ktoré treba opraviť).

Následne stlačte zelené tlačidlo „Vytlačiť“.

Dokument "Zmluva o zastupovaní nositeľa práv" sa vytlačí v 2 kópiách, ktoré vlastnoručne podpíšte a odošlite poštou do LITA.

Dokument "Dohoda o nezdaňovaní" sa vytlačí v 2 kópiách, ktoré vlastnoručne podpíšte a odošlite poštou do LITA.